Loading...
Follow below easy steps

विभाग छान्नुहोस्।

चिकित्सक् र दिन छान्नुहोस्।

समय छान्नुहोस्।

मोबाईल नम्बर प्रमाणित गर्नुहोस्।

आफ्नो विवरण भर्नुहोस्।

भुक्तानी प्रकार चयन गर्नुहोस्

एपोइन्टमेण्ट निश्चित भएको sms पाउनुहोस्।
Select a Department

Extended Hospital Service